proti - to be online   
10.11.2011

W dniu 1 lipca 2011 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzona Ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Nowelizacja wprowadziła długo oczekiwaną i postulowaną przez wielu przedsiębiorców możliwość przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną).

Wprowadzony do Kodeksu spółek handlowych nowy rozdział dotyczący przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową  zakłada, że przekształconej spółce kapitałowej przysługują wszystkie prawa i obowiązki, które dotychczas przysługiwały przekształcanemu przedsiębiorcy. W szczególności, przekształcona spółka kapitałowa pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg (z wyłączeniem podatkowych), które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że z ustawy szczególnej lub treści decyzji o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi wynika inaczej.

Przekształcenie przedsiębiorcy następuje z chwilą wpisu przekształconej spółki kapitałowej do Krajowego Rejestru Sądowego. Z dniem przekształcenia przedsiębiorca staje się natomiast jedynym wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki przekształconej.

Do przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową niezbędne jest:

1) sporządzenie planu przekształcenia;

2) złożenie oświadczenia o przekształceniu;

3) powołanie członków organów spółki przekształconej;

4)   zawarcie umowy spółki albo podpisanie statutu spółki przekształconej;

5)   dokonanie wpisu spółki przekształconej do KRS.

Plan przekształcenia przedsiębiorcy sporządza się w formie aktu notarialnego. Powinien on zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Plan przekształcenia poddawany jest badaniu przez biegłego rewidenta, który wyznaczany jest przez sąd rejestrowy.

Przedsiębiorca, który przekształca swoją dotychczasową działalność w spółkę kapitałową musi pamiętać, że jeszcze przez okres trzech lat od przekształcenia ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania powstałe przed dniem przekształcenia.


Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych procedurą przekształcenia zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii. Podczas krótkiego spotkania postaramy się dobrać optymalną dla Państwa potrzeb formę prawną prowadzenia dalszej działalności.

Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online