proti - to be online   
05.03.2012
Wyrokiem z dnia 28 lutego 2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 114 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  jest niezgodny z Konstytucją RP.

Zakwestionowany przez Trybunał przepis umożliwiał organowi rentowemu, daleko idącą dowolność ponownego wszczynania z urzędu i prowadzenia postępowań w tych samych sprawach, które zostały już poprzednio (czasem wiele lat wcześniej) zakończone prawomocną decyzją ustalająca prawo do emerytury lub renty albo ich wysokość. Przepis ten pozwalał tym samym ZUSowi na odmienną ocenę tego samego materiału dowodowego prowadzącą do nieograniczonej w czasie możliwości weryfikacji i zmiany na niekorzyść ubezpieczonych prawomocnych decyzji. Skutkowało to wielokrotnie kwestionowaniem ustalonych uprzednio uprawnień ubezpieczonych i odbieraniem świadczeń wypłacanych niekiedy przez wiele lat tylko dlatego, że po kilku latach, w oparciu o te same dowody inny urzędnik stwierdzał, że emerytura lub renta jednak się nie należy. 

Przychylając się do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, który zainicjował badanie legalności przepisu art. 114 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z FUS, Trybunał Konstytucyjny uznał, że powyższa regulacja jest niezgodna z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 oraz z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczny i wejdzie w życie po opublikowaniu go w Dzienniku Ustaw. Z dniem ogłoszenia wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw, niekonstytucyjny art. 114 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z FUS straci moc.
Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online