proti - to be online   
18.10.2012

12 października 2012 w Sejmie odbyło się pierwsze głosowanie nad poselskim projektem zakładającym utworzenie instytucji Rzecznika Praw Podatnika. Organ ten miałby wzmocnić pozycję podatników wobec organów podatkowych i stać się wsparciem dla słabszej strony postępowania jaką jest podatnik. Osoba wybrana na Rzecznika Praw Podatnika mogłaby sprawować tę funkcję przez jedną 5-letnią kadencję. Za powołanie Rzecznika odpowiadałby Sejm – za zgodą Senatu. Koszty funkcjonowania Rzecznika nie byłyby większe niż koszty funkcjonowania Rzecznika Praw Dziecka (około 7 mln). W dłuższej perspektywie, organ ten przyczynić się ma do powstania oszczędności, do których zaliczyć można m.in. te związane z wypłacaniem mniejszej ilości odszkodowań przez Skarb Państwa z tytułu nieprawnie pobranych podatków. Nie tylko inicjatorzy ale również polskie firmy uznają konieczność powołania Rzecznika. Analogiczna instytucja istnieje między innymi w Anglii, USA czy Kanadzie – państwach, w których system podatkowy uznawany jest za lepiej rozwinięty niż w Polsce.

Uprawnienia jakie przysługiwałyby Rzecznikowi to mi.in.:

– samodzielne prowadzenie postępowania wyjaśniającego,

– zgłoszenie sprawy do właściwego organu,

– złożenie wniosku do Sejmu o przekazanie sprawy do NIK.

Ponadto RPP posiadałby kompetencje sprawozdawczo-badawcze. Oznacza to np. sporządzanie raportów ze swojej działalności oraz wydawanie opinii w sprawie jakości polskiego prawa podatkowego. Dodatkowo zajmowałby się wyjaśnianiem kolizji interpretacyjnych. W przypadku odmiennego interpretowania przepisu przez resort finansów oraz sądy administracyjne mógłby wystąpić do resortu o wydanie interpretacji ogólnej i sądową weryfikację tego stanowiska.
Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online