proti - to be online   
02.03.2013

Niedawno w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Aktualnie trwają prace, które będą skutkować sporymi zmianami w tym zakresie.

Wśród nowych, postulowanych rozwiązań pjawiają się m.in koncepcja wprowadzenia dwuetapowego postępowania w spawach z zakresu koncentracji podmiotów gospodarczych, by przyspieszyć rozwiązywanie niebudzących wątpliwości postępowań.

Innym novum byłoby także wprowadzenie odpowiedzialności finansowej za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję dla osób pełniących funkcje kierownicze lub wchodzących w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy ( w maksymalnej kwocie równowartości 500 tyś. Euro). Decyzje takie oczywiście podlegałyby weryfikacji przez sąd, zaś kara zależałaby od różnych czynników, od wagi przewinienia do sytuacji finansowej osoby odpowiedzialnej.

UOKiK chce także wprowadzenia możliwości dowolnego poddania się każe w sprawach antymonopolowych, co mogłoby spowodować obniżenie kary (wstępna propozycja to obniżenie o 10% kary), a także tzw. środki zaradcze.  Środki takie pozwolą Prezesowi UOKiK w ostatecznej decyzji wskazać, jakie działania przedsiębiorca ma podjąć w celu usunięcia skutków naruszania lub zaprzestania niedozwolonej praktyki.

Projekt przewiduje dodatkowo rozszerzenie kręgu osób mogących skorzystać z procedury leniency, która polega na podjęciu współpracy i ujawnienie przez przedsiębiorców biorących udział w zmowie cenowej detali dotyczących takiej nielegalnej praktyki rynkowej. Kolejni skruszeni przedsiębiorcy mogliby liczyć na obniżenie kary, a dodatkowo ujawniając inne zmowy cenowe mogliby liczyć na uniknięcie kary jako przedsiębiorca, który pierwszy ujawnił taki proceder.

Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online