proti - to be online   

W dniu 13 listopada 2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS w zastosowaniu do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy.

 

W uzasadnieniu powyższego wyroku Trybunał wskazał, że regulacja, w myśl której zawieszone zostaje prawo do emerytury wobec osób, które takie prawo już nabyły na mocy poprzednio obowiązujących przepisów, jest niezgodna z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W rozważanym przypadku, zdaniem Trybunału, doszło do istotnej zmiany sytuacji prawnej osoby uprawnionej pobierającej emeryturę, działającej w zaufaniu do przepisów uprzednio obowiązujących.


W uzasadnieniu, rozwijając wyżej wymienioną zasadę, Trybunał argumentuje, że takie rozwiązanie narusza nabyte już prawo obywatela do emerytury na „starych” zasadach (pozwalających kontynuować pracę i łączyć to z pobieraniem emerytury), szczególnie w obliczu faktu, iż podejmując decyzję o przejściu na emeryturę, uprawniony zakładał plany na przyszłość związane z większymi możliwościami finansowymi (jak choćby zwiększona zdolność kredytowa).


Zawieszenie przez ZUS wypłat emerytury, warunkując jej odwieszenie rozwiązaniem stosunku pracy przez uprawnionego, stawia go w sytuacji niepewności i narusza jego konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego, wynikającego z art. 67 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo Trybunał zaznaczył, że realizacja polityki państwa zmierzającej do pełnego i produktywnego zatrudnienia nie może stać wyżej w hierarchii wartości niż prawa obywatela wynikające bezpośrednio z Konstytucji.


Orzekając o niekonstytucyjności ww. przepisów wobec osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 roku, Trybunał otworzył tym samym drogę dla tych osób do dochodzenia od ZUSu zawieszonych emerytur.


Wszystkie osoby, którym ZUS wstrzymał wypłatę emerytury, zainteresowane odzyskaniem wstrzymanych i niewypłaconych emerytur mogą skontaktować się z naszą Kancelarią celem uzyskania niezbędnej pomocy w tej sprawie.

Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online