proti - to be online   
09-05-2013

Podsumowanie działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2012 roku w zakresie naruszania zbiorowych interesów konsumentów.

Dnia 6 maja 2013 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował Raport dotycząc działalności za rok 2012 ; poniżej przedstawiamy kilka informacji istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców, w zakresie naruszania zbiorowych interesów konsumentów.

Jak stwierdza Jarosław Król, Wiceprezes UOKiK, należy dążyć do „zapewnienia konsumentom skutecznej ochrony przed zagrożeniami, którym nie mogą stawić czoła indywidualnie”. Zagrożeniem takim jest naruszanie przez podmioty gospodarcze zbiorowych interesów konsumentów. 

Aby chronić konsumenta przed tego typu praktykami, Prezes UOKiK – po przeprowadzeniu postępowania – może wydać decyzję o uznaniu praktyki danego podmiotu za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożyć na przedsiębiorstwo karę pieniężną. (do 10% przychodu uzyskanego w ostatnim roku obrotowym)

W 2012 roku takich decyzji wydano 324. W 85 z nich nakazano zaniechanie niedozwolonych praktyk, zaś w 108 rozstrzygnięciach stwierdzono zaprzestanie ich wykonywania. Pozostałe 131 decyzji zobowiązuje konkretnych przedsiębiorców do zmiany stosowanych praktyk. Należy podkreślić, że wydano tylko 3 decyzje o umorzeniu postępowania z powodu niestwierdzenia stosowania bezprawnej praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. 

Według Prezesa UOKiK w zakresie działań dotyczących ochrony konsumentów w roku 2012 na szczególną uwagę zasługują decyzje w sprawie działań prowadzonych przez Raiffeisen Bank Polska oraz przez Bank Pekao S.A. W przypadku pierwszego z tych podmiotów, Urząd zakwestionował m.in. takie postanowienia umowne, które obciążały klienta kosztami wyceny nieruchomości w przypadku braku zapłaty dwóch lub trzech rat kredytowych. W przypadku Bank Pekao S.A. za działanie bezprawne uznano opóźnianie przekazywania informacji o spłacie kredytu przez klientów bezpośrednio do Biura Informacji Kredytowej, w wyniku czego konsumenci napotykali utrudnienia w zaciągnięciu kolejnych pożyczek. W obu przypadkach nałożona na banki kara wyniosła 1,8 mln zł. Decyzje nie są prawomocne. 

Z istotne Prezes UOKIK uznaje również postępowanie w którym zakwestionowano jedno z haseł popularnej kampanii reklamowej banku PKO BP: „25,40 miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki”. Zdaniem Urzędu, warunki prezentowanej w ten sposób pożyczki są nieczytelne dla przeciętnego klienta (taki kredyt mogła uzyskać tylko osoba posiadająca w tym banku rachunek przez co najmniej 6 miesięcy). W tym przypadku kara nałożona przez Urząd na podmiot wyniosła 2,8 mln zł. Decyzja nie jest prawomocna. 

Szerzej na temat powyższej decyzji wypowiada się adwokat Dominik Jędrzejko na łamach Bloga Nieuczciwe Praktyki Rynkowe. pl  we wpisie Mini Ratka – duży problem. O kłopotach PKO BP ze zbyt małą czcionką.

Na drodze sądowej (na skutek odwołań) uchylono tylko 4 decyzje Prezesa UOKiK i 11 z nich zmieniono. Natomiast w 38 przypadkach utrzymano decyzję Prezesa UOKiK, m.in. w głośnej sprawie portalu Pobieraczek.pl., gdzie jak potwierdził Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, doszło do wprowadzenia konsumentów w w błąd.

W zakresie naruszania zbiorowych interesów konsumentów przeprowadzano także kontrole wzorców umownych, np. skontrolowano regulaminy przewoźników kolejowych, lotniczych i samochodowych przed Euro 2012. Przeanalizowano także m.in. 25 przedsiębiorców oferujących umowy w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych, co skutkowało zakwestionowaniem działalności 16 takich instytucji m.in. w zakresie stosowania postanowień naruszających interesy ekonomiczne konsumentów. 
AP


Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online