proti - to be online   
26-05-2013

W dniu 23 maja 2013 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował na swoich stronach internetowych raport z kontroli reklam stosowanych przez parabanki. Przedmiotem analizy UOKiK były wszystkie reklamy, niezależne od środków czy form przekazu, badane pod kątem ich zgodności z

1.       ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

2.       ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,

3.       ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Spośród 37 podmiotów poddanych kontroli 23 z nich stosowało reklamy zakwestionowane przez UOKiK. Za sprzeczne z obowiązującym prawem kontrolerzy uznali 32 reklamy, ale z racji tego, że w niektórych z nich dopuszczono się więcej niż jednego naruszenia,  całkowita liczba naruszeń wyniosła 41.

Większość z nich polegała na czynnym wprowadzaniu w błąd klienta. Dotyczy to zwłaszcza reklam, które – poprzez sformułowania takie jak „bez BIK” czy „bez weryfikacji BIK” –  sugerowały, że sytuacja pożyczkobiorcy jest dla udzielającego pożyczki całkowicie bez znaczenia. Tymczasem, podczas kontroli wykazano, że większość parabanków ocenia ryzyko kredytowe na podstawie bazy danych BIG, która zawiera szerszy zakres informacji o pożyczkobiorcy. Tym samym, według UOKiK, stosowanie w reklamach wyżej wskazanych sformułowań, może wpływać na powzięcie decyzji przez klienta, której inaczej by nie podjął.

Drugim, częstym przykładem czynnego wprowadzania klientów w błąd były reklamy sugerujące wyjątkowość oferty. UOKiK ustalił, że żaden z kontrolowanych przedsiębiorców nie dysponował rzetelnymi i wiarygodnymi dokumentami, które usprawiedliwiałyby posługiwanie się takimi sformułowaniami. Co więcej, w reklamach kilku ze skontrolowanych podmiotów wykryto niezgodne z prawdą informacje o rzekomym braku opłat i prowizji pobieranych w ramach udzielanych pożyczek. Skontrolowane parabanki posługiwały się także fałszywymi deklaracjami o pewności uzyskania u nich pożyczek.

Ponadto, jeden z kontrolowanych podmiotów dopuścił się biernego wprowadzania w błąd klienta, które polegało na używaniu małej, nieczytelnej czcionki dla informowania potencjalnych klientów o  kosztach pożyczki.

W toku kontroli UOKiK ujawnił, iż trzech przedsiębiorców dopuściło się stosowania praktyk rynkowych uznawanych za nieuczciwe w każdych okolicznościach (tzw. czarne praktyki). W szczególności, polegały one na posługiwaniu się w reklamie certyfikatem jakości bez  odpowiednich uprawnień czy prezentowaniu jako cechy wyróżniającej daną ofertę ustawowych uprawnień konsumentów.

UOKiK w trakcie postępowanie stwierdził też szereg naruszeń, które miały postać czynu nieuczciwej konkurencji – wprowadzające w błąd oznaczenie usługi (udzielane pożyczki były reklamowe jako kredyty, które można wyłącznie uzyskać od banków zgodnie z ustawą – Prawo bankowe).

Bardziej szczegółowe informacje o rezultacie kontroli UOKiK można uzyskać zapoznając się z komentowanym Raportem, który znajduje się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10415

 

Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online