proti - to be online   
26-08-2013

Dnia 26 sierpnia 2013 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował Raport w sprawie działania powiatowych (miejskich) Rzeczników konsumentów w roku 2012, zawierający informacje o pracy 371 Rzeczników konsumentów.

Pośród ogólnej liczby 444 391 spraw poruszonych przez Rzeczników w 2012 r., 199 081 dotyczyło skarg składanych przez konsumentów na umowy sprzedaży zawierane z przedsiębiorcami. Największą część (ponad 75 tysięcy) stanowiły sprawy związane z obuwiem i odzieżą, dalej ze sprzętem RTV i AGD (blisko 40 tysięcy). Ponad 50 tysięcy skarg dotyczyło także umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. Podstawowym zadaniem Rzeczników w takich sprawach jest przede wszystkim tłumaczenie konsumentom obowiązujących regulacji prawnych, regulujących ich prawa i obowiązki. Podejmowano także mediacje w celu rozwiązania sporu i rozstrzygano konflikty pomiędzy stronami transakcji handlowych.

Rzecznicy, na podstawie art. 42 ust. 4 w zw. z art. 114 ust. 1 OchrKonsU, mają także prawo występować bezpośrednio do przedsiębiorców w celu uzyskania wyjaśnień oraz odpowiednich informacji. Najczęściej ma to miejsce wtedy, kiedy sprawa, z którą zgłosił się konsument, jest na tyle skomplikowana, że nie będzie on w stanie sam dojść swoich roszczeń, albo kiedy przedsiębiorca – pomimo wzywania go przez konsumenta – ignoruje go. Interwencja Rzecznika u przedsiębiorcy zawiera zwykle wniosek o polubowne  zakończenie istniejącego sporu. Sami zaś Rzecznicy podkreślają, że przedsiębiorcy ustosunkowują się do nich pozytywnie, a merytoryczność ich wzajemnych kontaktów wzrasta z roku na rok. Jest to nie tylko wynikiem kierowania się dobrem konsumenta, ale przede wszystkim ma to charakter marketingowy – poprawiania wizerunku przedsiębiorstwa. 

Wystąpienia Rzeczników do przedsiębiorstw, zgodnie z treścią Raportu, mogą polegać przede wszystkim na udzielaniu stosownych pouczeń i wyjaśnień – jeśli działania przedsiębiorcy naruszały prawo, wzywaniu do udzielania stosownych wyjaśnień w danej sprawie lub do zaprzestania działań naruszających interesy i prawa konsumentów oraz naruszających powszechne zasady i przepisy, występowaniu z ostatecznymi przedsądowymi wezwaniami do zapłaty oraz przeprowadzaniu mediacji. 

W ubiegłym roku miało miejsce prawie 55 tysięcy takich wystąpień, z czego najwięcej dotyczyło umów sprzedaży oraz przedsiębiorców wykonujących usługi. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa kwestionowane były 5603 razy. Warto zaznaczyć, że w Poznaniu (i w okolicach podlegających Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów w Poznaniu) zarejestrowano 4416 wystąpień przeciwko przedsiębiorcom, z czego 2144 dotyczyło umów sprzedaży, 1809 – usług, a 463 – umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. 

Jeśli natomiast wystąpienia te nie odnoszą zamierzonych skutków polubownego rozwiązania sprawy, albo przedsiębiorca rażąco narusza prawo, Rzecznicy zmuszeni są do wytoczenia pozwu lub powództwa. Tegoroczny Raport za rok 2012 zawiera informację o 4407 rozpoczętych sporach sądowych, z których 469 miało miejsce w Poznaniu. 

AP

Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online