proti - to be online   
10-01-2014

Dnia 26 grudnia 2013 r. weszła w  życie nowelizacja ustawy o komornikach sądowych
i egzekucji. 

Najważniejsze zmiany dotyczą możliwości wystąpienia przez dłużnika z wnioskiem o uchylenie postanowienia o obciążeniu go opłatą albo o zwrot opłaty uiszczonej. Zmniejszeniu ulegnie także sama wysokość opłat egzekucyjnych.

Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2012 r., sygn. akt P 13/11.

Dodany do art. 49 ust. 2a i 2b daje możliwość uchylenia postanowienia o obciążeniu dłużnika opłatą albo zwrotu opłaty uiszczonej komornikowi. Jest to możliwe w sytuacji, gdy dłużnik wykaże, że orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub zmienione tak, że nie nadaje się do wykonania, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności z przyczyn innych aniżeli zaspokojenie wierzyciela. Jednakże, aby skorzystać z wyżej wskazanego dobrodziejstwa dłużnik musi złożyć wniosek do komornika w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia pozbawiającego tytuł wykonawczy wykonalności albo od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego utratę mocy przez orzeczenie, na którym oparta została klauzula wykonalności.

Nowelizacja w sposób znaczący poprawia sytuację dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym albowiem dotychczas to dłużnik ponosił koszty egzekucji nawet wtedy, gdy była ona przeciwko niemu prowadzona niesłusznie.

Ponadto obniżeniu uległy same opłaty. Dotyczy to minimalnej opłaty należnej komornikowi w razie umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela albo ze względu na jego bezczynność. Począwszy od wejścia w życie nowelizacji dolna granica tej opłaty wynosi 1/20 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zmianie uległa również opłata pobierana w przypadku umorzenia postępowania  egzekucyjnego  na  wniosek  wierzyciela  zgłoszony  przed  doręczeniem  dłużnikowi  zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, która wynosi obecnie 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego Przed zmianą opłaty te wynosiły 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Podsumowując, dzięki powyższej nowelizacji postępowanie egzekucyjne będzie tańsze dla dłużników. Ponadto ustanawia ono środki ochrony dla dłużnika w sytuacji, gdy egzekucja nie powinna być przeciwko niemu prowadzona.

Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online