proti - to be online   

Od 24 grudnia 2013 r. obowiązuje nowelizacja Prawa zamówień publicznych, dotycząca w szczególności wzmocnienia ochrony praw podwykonawców, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie terminowej i całościowej wypłaty należnego im wynagrodzenia. Nowe unormowania to reakcja na pojawiające się w toku realizacji zamówień publicznych sytuacje nieuregulowania należności podwykonawcom uczestniczącym w procesie inwestycyjnym związanym z realizacją zamówień na roboty budowlane oraz pojawiającymi się sporami na linii zamawiający – wykonawca – podwykonawca – dalsi podwykonawcy.

W noweli zdefiniowano pojęcie umowy o podwykonawstwo:

należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

Ponadto w ustawie wprost pojawił się zapis, że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Jednakże zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zastrzeżenia osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi oraz prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

Poza tym, w znowelizowanej regulacji określono jakie postanowienia powinna zawierać umowa o roboty budowlane. Należy w niej szczegółowo wskazać kwestie zasad i terminu zapłat wynagrodzenia, zasady zawierania umów z dalszymi podwykonawcami oraz wysokość kar umownych z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany czy braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online