proti - to be online   

Jedną z ważniejszych zmian, z punktu widzenia pracownika, jest wzrost płacy minimalnej. Zgodnie z art. 10  § 2 kodeksu pracy - państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę. Uszczegółowienie tej regulacji - określenie kwoty płacy minimalnej na rok bieżący - znalazło się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. W § 1 wskazanego wyżej rozporządzenia czytamy, iż od dnia 1 stycznia 2014 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.680 zł brutto. Oznacza to wzrost płacy minimalnej w porównaniu do poprzedniego roku, w którym płaca minimalna wynosiła 1600 zł brutto.

Warto jednakże znaczyć, iż zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, iż w stosunku do pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy, w pierwszym roku jego pracy, pracodawca może mu zapłacić 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i nie narusza w ten sposób przepisów obowiązującego prawa. W 2014 r. oznacza to, iż osoba w pierwszym roku swojej pracy zawodowej jest uprawniona do pensji wynoszącej co najmniej 1.344 zł brutto.

Wprowadzenie płacy minimalnej ma na celu ochronę pracownika. Celem wskazanej regulacji jest zapewnienie pracownikowi (jako stronie z założenia słabszej w kontaktach z pracodawcą) egzystencji na poziomie umożliwiającym zaspokojenie podstawowych potrzeb. Oczywiście strony stosunku pracy mogą się umówić o dowolne wynagrodzenie – w tym znacznie przekraczające wartość płacy minimalnej. Zabronione jest jednakże umawianie się o wynagrodzenie niższe od tego, które zostało określone w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku naruszenia wskazanych przepisów, zgodnie z art. 18 § 1 i 2 kodeksu pracy, postanowienia umowy o pracę mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne, a zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy (zasada uprzywilejowania pracownika).
Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online