proti - to be online   

Po kilku spotkaniach doradca finansowy (…) wiedząc, że jestem bezrobotny przygotowała mi wynegocjowane warunki korzystnych jak sądziłem produktów finansowych z gwarancją kapitału i gwarancjami bankowymi- tak zapewniała” – to fragment jednej z wielu skarg konsumentów korzystających z usług OPEN FINANCE SA .

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał skargi, w których konsumenci skarżyli się na sposób przekazywania informacji przez pracowników Spółki przy zawieraniu umów przystąpienia do grupowych ubezpieczeń na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. W związku z ustaleniami poczynionymi w trakcie postępowania, a także w związku z informacjami zawartymi w skargach konsumentów w dniu 19 grudnia 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Spółka nie odniosła się do postanowionego zarzutu.

Prezes UOKIK ustalił, iż konsumenci nie zdawali sobie sprawy z istnienia ryzyk związanych z powierzeniem środków  pieniężnych w sytuacji przystąpienia do grupowych ubezpieczeń na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. A to dlatego, że przekazywane przez sprzedawców informacje zapewniały o ochronie kapitału. W treści decyzji Prezes UOKIK przytacza wypowiedzi wielu konsumentów: „Twierdziła, że ubezpieczenie daje 100% gwarancji kapitału oraz, że pomimo, że jest na 15 lat, już po 5 roku można się z niego wycofać z zadowalającym zyskiem” .

Poniżej wykresów (przedstawianych przez sprzedawców konsumentom)  - z których można było odczytać, że na koniec okresu ubezpieczenia konsument otrzyma zwrot wpłaconych środków pieniężnych oraz zysk – zamieszczono wyjaśnienia : „ (…) Przedstawiony wykres jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących Ubezpieczenia (…) . Prezes UOKIK uznał, iż jest to działanie niewystarczające.

Same nazwy produktów były powiązane z pojęciami sugerującymi osiągniecie zysku np. bezpieczny, oszczędzanie, przyszłość , stabilny zysk, bezpieczny zysk. W ocenie Prezesa UOKIK już one sugerowały , że konsumentom oferowany był produkt gwarantujący zysk i bezpieczeństwo, tak jak lokata bankowa. Prezes UOKIK uznał, że choć przeciętny konsument jest zorientowany, to jednak jest nieprzygotowany merytorycznie do przystąpienia do bardzo skomplikowanych ubezpieczeń nad życie  za pośrednictwem doradcy finansowego. Dlatego też konsumenci obdarzają zaufaniem co do jakości przekazywanych informacji każdą z instytucji działających na rynku finansowym . Zakładają, że osoby zatrudnione  w danej instytucji posiadają większą wiedzę w zakresie sprzedawanego produktu niż oni sami. W tym przypadku jednak sprzedawcy dostawali od przedsiębiorcy informacje w formie prezentacji i maili, wzorów dokumentów , które nie zawierały szczególnych wskazań, co do informowania  konsumentów o występujących ryzykach jakie wiążą się z przedmiotowymi produktami.

Choć Open Finance S.A. zaprzestała kwestionowanych praktyk, katowicka Delegatura UOKIK zakończyła postępowanie wydaniem decyzji z dnia 15 października 2014, w której uznano za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów wyżej opisane działanie Open Finance S.A. w Warszawie.  

Nałożona kara pieniężna wynosi 1 673 546 zł. Dodatkowo Spółka  zobowiązana została do publikacji decyzji na oficjalnej stronie OPEN FINANCE S.A. Decyzja nie jest prawomocna.

MS

19.11.2014

 

Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online