proti - to be online   

Spółka Cyfrowy Polsat S.A. świadczy m. in. usługi rozprowadzania kodowanych programów telewizyjnych transmitowanych drogą satelitarną a obszarze całego kraju.

Według Prezesa UOKIK Cyfrowy Polsat S.A. stosowała niedozwolone postanowienia umowne w dotychczasowych umowach o świadczenie usług  w zakresie dostępu do telewizji satelitarnej. Jak stwierdził Prezes Urzędu, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie stosowania przez Cyfrowy Polsat S.A., praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, Spółka naruszała zbiorowe interesy konsumentów, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).

Naruszenia te polegały na:

  1. 1)   Stosowaniu 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia w umowach o świadczenie  ww. usług, co jak stwierdził Prezes Urzędu, może naruszać art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Ne 171, poz. 1800 ze zm.) oraz godzić w zbiorowe interesy konsumentów;
  2. 2)   Automatycznym przedłużaniu umów o świadczenie usług dostępu do telewizji satelitarnej zawartych na czas oznaczony w umowie na kolejny czas oznaczony w sytuacji braku aktywnego działania ze strony konsumenta, co może stanowić nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. nr 171, poz. 1206) oraz godzić w zbiorowe interesy konsumentów.

Trzymiesięczny okres wypowiedzenia, zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uznać należy za rażąco długi, powodujący utrudnienie w zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych abonentom. Abonent bowiem ma prawo do zmiany dostawcy usług w dowolnym wybranym przez siebie momencie. Stąd też Prezes Urzędu, nałożył na Cyfrowy Polsat S.A. obowiązek zmiany terminu wypowiedzenia umowy abonenckiej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego po okresie rozliczeniowym, w którym drugiej stronie doręczono oświadczenie o wypowiedzeniu umowy abonenckiej.

Zawieranie umów na kilkunastomiesięczne okresy podstawowe oraz przerzucanie na konsumenta obowiązku podejmowania aktywnych działań w celu niedopuszczenia do przedłużenia umowy zawartej na czas oznaczony na kolejny czas oznaczony jest sprzeczny z dobrymi obyczajami. Możliwość przedłużenia umowy na kolejny czas określony powinna być alternatywą. Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu, po upływie okresu podstawowego, umowa przekształcać się będzie w umowę na czas nieoznaczony, o ile konsument nie złoży przeciwnego oświadczenia na co najmniej jeden okres rozliczeniowy przed upływem terminu obowiązywania okresu podstawowego.

Spółka Cyfrowy Polsat S.A. ma obowiązek poinformowania abonentów na co najmniej jeden miesiąc przed wejściem zmian w życie o planowanych zmianach i możliwości wypowiedzenia umowy z powodu braku ich akceptacji z zachowaniem dotychczasowego okresu wypowiedzenia. Zmiany wchodzą w życie po dniu 31 lipca 2015 r..

Pewne zaskoczenie może budzić, iż mimo istotnego znaczenia naruszenia na Spółkę Cyfrowy Polsat S.A. nie nałożono kary, a decyzja - choć pochodzi z grudnia 2014 r., nie została dotychczas opublikowana w ramach Aktualności UOKIK.    

DN

15.01.2015

Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online