proti - to be online   

Z dniem 17 kwietnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Założeniem ustawodawcy było dalsze wzmocnienie pozycji konsumentów poprzez poprawę przepisów służących ich ochronie.

Nowe zasady dot. zakazu stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów

Konsumenci zachowują uprawnienie do kwestionowania postanowień zawartych już umów w ramach kontroli incydentalnej przed sądami powszechnymi. Niemniej jednak zgodnie z nowym art. 23b OKIK już nie sąd a Prezes UOKiK w decyzji administracyjnej rozstrzyga o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazuje jego dalszego wykorzystywania. Postępowanie jest wszczynane z urzędu, jednak konsumenci mogą zawiadomić Prezesa UOKiK o stosowaniu przez przedsiębiorcę klauzuli niedozwolonej. Za stosowanie klauzul niedozwolonych grozić będzie sankcja w wysokości 10% obrotów.

Instytucja „tajemniczego klienta” 

Ustawodawca uprawnił osoby kontrolujące w instrument jakim jest instytucja „tajemniczego klienta”, czyli przeprowadzenie czynności zmierzających do zakupu towaru, które mają na celu sprawdzenie, czy przedsiębiorca łamie prawo. Należy pamiętać, że zgodnie z Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów definicja towaru obejmuje również usługi.

Jednakże decyzja o przeprowadzeniu tego typu kontroli będzie wymagała zgody, wydanej przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ciągu 48 godzin od wpłynięcia wniosku Urzędu. Na to postanowienie nie przysługuje zażalenie. Ustawodawca dopuścił nagrywanie przebiegu tych czynności bez poinformowania o tym kontrolowanego przedsiębiorcy.

Pozostałe istotne zmiany

1) Możliwość wyrażenia poglądu istotnego w sprawie – prezes UOKiK będzie mógł wyrazić pogląd w sprawie dotyczącej ochrony konkurencji i konsumentów przed sądem powszechnym, jeśli przemawia za tym interes publiczny (art. 31d OKIK);
2) Większą skuteczność Prezesa UOKiK zagwarantują tzw. wezwania miękkie, czyli możliwość wysyłania wezwania do przedsiębiorcy w celu podjęcia określonych działań – bez konieczności wszczęcia postępowania administracyjnego. Jeżeli w wyniku wezwania przedsiębiorca niezwłocznie się dostosuje, efekt będzie widoczny natychmiast na rynku, a Prezes UOKiK oszczędzi czas na kwestie formalno-administracyjne. Przedsiębiorca w terminie określonym przez Prezesa UOKiK ma czas na zaprezentowanie swojego stanowiska, jednak termin ten nie może być krótszy niż 14 dni (art. 49a OKIK);
3) Został wydłużony termin przedawnienia dla praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów z roku do 3 lat (art. 105 OKIK);
4) Prezes UOKiK uzyskał przywilej w postaci publikowania w mediach publicznych komunikatów w przypadku stwierdzenia zachowań mogących stanowić istotne zagrożenie dla interesów konsumentów lub ostrzeżenia publiczne.
5) Nowelizacja zakłada również możliwość wydania przez Prezesa UOKiK decyzji tymczasowej (art. 101aOKIK) w toku postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, co oznacza, że Prezes UOKiK jeszcze przed wydaniem ostatecznej decyzji w sprawie będzie mógł zobowiązać przedsiębiorcę do zaniechania określonych działań.

RC

17.04.2016 

Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online