proti - to be online   

Dnia 5 sierpnia br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza minimalną stawkę godzinową, tj. najniższą stawkę godzinową wynagrodzenia, która przysługiwała będzie zleceniobiorcy lub świadczącemu usługi. Przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r. Stawka godzinowa w 2017 r. będzie wynosiła 13 zł i będzie ona corocznie waloryzowana, zaś jej wysokość będzie podlegała ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

Minimalna stawka godzinowa będzie obowiązywała w razie zawarcia umowy zlecenia albo umowy o świadczenie usług (art. 734 i nast. oraz art. 750 kodeksu cywilnego) wówczas, gdy podmiotem przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi będzie:

a)    osoba  fizyczna  wykonująca  działalność  gospodarczą zarejestrowaną  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  albo  w  państwie niebędącym  państwem  członkowskim  Unii  Europejskiej  lub  państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo

b)    osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej, która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na  rzecz  przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności;

Strony ww. umów są zobowiązane do ustalenia w umowie wynagrodzenia w taki sposób, aby stawka wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa od minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w danym roku. Przepisy przewidują, że w przypadku ustalenia w umowie wynagrodzenia w taki sposób, że wynika z niego stawka niższa, niż stawka minimalna, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.

Wypłacanie wynagrodzenia za wykonywanie zlecenia lub świadczenie usług w wysokości niższej niż wynikająca z obowiązującej wysokości minimalnej stawki godzinowej jest zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Uchwalona ustawa stanowi, że przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości obliczonej na podstawie minimalnej stawki godzinowej albo przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę. Ponadto, wypłaty wynagrodzenia należy dokonywać w formie pieniężnej, a gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden miesiąc, wynagrodzenie należy wypłacać co najmniej raz w miesiącu.

Nowe przepisy nakładają także na strony obowiązek określenia w umowie zlecenia lub o świadczenie usług sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Jeśli umowa nie zostaje zawarta w formie pisemnej, to na zleceniodawcy lub podmiocie zlecającym świadczenie usług ciąży obowiązek potwierdzenia ustaleń co do sposobu potwierdzania liczby godzin w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.

Jeżeli nie dojdzie do określenia sposobu potwierdzania liczby godzin, to przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przed terminem wypłaty wynagrodzenia.

Przepisów ustawy o minimalnej stawce godzinowej nie stosuje się do:

a)    umów zlecenia i o świadczenie usług, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne;

b)    grupy umów, które ogólnie określić można jako dotyczące opieki, w szczególności nad małoletnimi, osobami chorymi oraz starszymi.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie miała zastosowanie do umów zlecenia i o świadczenie usług trwających w dniu wejścia w życie ustawy. W przypadku umów zawartych przed dniem 1 września 2016 r., każda ze stron umowy, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r., może zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – dostosowania wysokości wynagrodzenia do wymogów ustawowych ze skutkiem od 1 stycznia 2017 r. W przypadku, gdy negocjacje nie przyniosą efektu i strony nie zawrą porozumienia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez jedną ze stron, każda ze stron będzie uprawniona do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie lub z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Obok zmian dotyczących wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej, ustawa zawiera również dwie inne istotne zmiany. Uchylony zostanie przepis umożliwiający wypłacanie pracownikowi, w okresie pierwszego roku jego pracy, wynagrodzenia w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto, ustawa rozszerza także katalog składników wynagrodzenia niepodlegających uwzględnieniu przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika, o dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online